موضوع جستجو: مجتمع اقامتی توریستی - ۱ مورد پیدا شد

۱ . کانکس برای مسافران نوروزی : آنها یک مجتمع اقامتی توریستی ایجاد نمود.در گذشته نیز شاهد حرکت های اینچنینی از سوی شهر داری ها بوده ایم که در ایام نوروز فضایی رابرای برپایی چادر مسافران در