موضوع جستجو: سازه‌های فلزی - ۳ مورد پیدا شد

۱ . ساخت اسکلت فلزی پیچ و مهره ای : کیفیت ساخت: کیفیت ساخت سازه با امکانات موجود در کارخانه و طبق نقشه‌های شاپ و تحت نظارت واحد کنترل کیفی قابل مقایسه با سازه‌های جوشی که در محل نصب
۲ . مقایسه اسکلت فلزی جوشی با سازه فلزی پیچ و مهره ای : مقایسه اسکلت فلزی جوشی با سازه فلزی پیچ و مهره ای : اسکلت های فلزی جوشی که در محوطه پروژه‌های ساختمانی ساخته می‌شوند بخاطر محدودیت در تامین برق کافی
۳ . ساخت اسکلت فلزی پیچ و مهره ای : کیفیت ساخت: کیفیت ساخت سازه با امکانات موجود در کارخانه و طبق نقشه‌های شاپ و تحت نظارت واحد کنترل کیفی قابل مقایسه با سازه‌های جوشی که در محل نصب