موضوع جستجو: درمانگاه موقتی - ۱ مورد پیدا شد

۱ . درمانگاه پیش ساخته چیست و چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد؟ : نمی‌کنند. در درمانگاه یا کلینیک ممکن است خدمات بهداشتی، اورژانسی و خدمات واکسیناسیون ارائه گردد. درمانگاه میتواند تخصصی و عمومی و به صورت دولتی، خصوصی و یا خیریه‌ای ساخته بشود.