موضوع جستجو: کانکس های نگهبانی زره پوش - ۲ مورد پیدا شد

۱ . کانکس ضد گلوله : است از کانکس های نگهبانی زره پوش که دارای ویژگی تولید سریع و هزینه پایین می باشد به عنوان کیوسک نهگبانی، برجک نگهبانی سیار، کیوسک پلیس و غیره استفاده می
۲ . برسی کانکس نظامی : می شود.   انواع کانکس نظامی همانگونه که از توضیحات بر می آید ابعاد این سازه با توجه به کاربری آن مشخص می گردد اما جنس و مصالح بکار رفته در آن ،