موضوع جستجو: کانکس های نگهبانی زره پوش - ۱ مورد پیدا شد

۱ . کانکس ضد گلوله : است از کانکس های نگهبانی زره پوش که دارای ویژگی تولید سریع و هزینه پایین می باشد به عنوان کیوسک نهگبانی، برجک نگهبانی سیار، کیوسک پلیس و غیره استفاده می