موضوع جستجو: کانکسATM - ۲ مورد پیدا شد

۱ . کانکس عابر بانک ATM : کیوسک ATM هم من جمله کانکس های پیش ساخته‌ای می‌باشد که با هدف قرار گیری دستگاه عابر در آن بنا شده است.   بدین ترتیب کانکس دستگاه خودپرداز به جهت قابلیت هایی که دارد
۲ . مهمترین مزایا کانکس عابر بانک : بانک ها هم هریک به منظور آن که بتوانند مخاطبین بیشتری را به سوی خود جلب نمایند و در این رقابت پیشروی کنند، راه اندازی این نوع از