موضوع جستجو: کانتینر آرایشی - ۲ مورد پیدا شد

۱ . کانتینر آرایشگاهی : بین گنجایش کانتینر و کالاهای ارسالی وجود داشته باشد. همچنین ، در پی پیشرفتهای علم و تکنولوژی،اهداف و کاربردهای کانتینر تغییرات قابل ملاحظه ای داشته و امروزه شاهد مفهوم گسترده و
۲ . کانتینر و صنعت حمل و نقل : بینی می‌شود.   انواع کانتینر و تاثیر آن ها بر حمل و نقل   بر اساس نوع مرسوله و شرایط نگهداری آن، کانتینر های مختلفی توسط مهندسان طراحی و تولید می‌شود. برای مثال اگر