موضوع جستجو: پانل‌های دیواری - ۱ مورد پیدا شد

۱ . هسته عایق و پانل 3D :  از مهمترین خصوصیات این ماده آن است که هیچگاه تبدیل به محل رشد قارچ نشده و قابل تجزیه نیست و از آنجا که یک هیدروکربن خالص است با