موضوع جستجو: عوامل تاثير گذار در طول عمر کانکس - ۲ مورد پیدا شد

۱ . طول عمر کانکس به چه عواملي بستگه دارد و چگونه طول عمر کانکس را افزايش دهيم؟ : ما اين نگراني را کاملا درک مي کنيم به معمولا به مشتريان مي گوييم که اهداف زير را در طول عمر در نظر بگيرند و البته بايد گفت
۲ . طول عمر کانکس چقدر است؟ : مناسبي دارد.   توضيح عوامل تاثير گذار در طول عمر کانکس:   1.نوع و شرايط محيطي مورد استفاده که هر چقدر تغييرات آب و هوايي و شرايط محيطي متفاوت باشد در نتيجه طول عمر