موضوع جستجو: تعریف BTS - ۲ مورد پیدا شد

۱ . کانکس مخابراتی BTS : تعریف BTS که دو وظیفه اصلی آنها آنتن رسانی و مدیریت کردن ترافیک موردنیاز هر منطقه جهت پوشش تلفن همراه یا شبکه اینترنت است. هر کدام از این دکل
۲ . کانکس مخابراتی (BTS) : می‌شود. در راستای تعریف کانکس مخابراتی بایستی گفت، به بیان ساده دستگاه BTS که مخفف Base Transceiver Station است،  ایستگاه گیرنده و فرستنده هایی هستند که رابط بین استفاده کنندگان گوشی