موضوع جستجو: بانک الکترونیک خبر - ۱ مورد پیدا شد

۱ . کانکس خودپرداز (ATM) : مراجعه به بانک انجام دهند به همین دلیل بانکها تصمیم گرفتند که کانکس های در نقاط پرد تردد و پر جمعیت ایجاد کنند که هم غیر قابل سرقت باشد و